Sunday, October 17, 2010

മലങ്കരസഭ അവിവാഹിത പട്ടക്കാരെ വേണ്ട രീതിയില്‍ കരുതുന്നുണ്ടോ?

മലങ്കരസഭ അവിവാഹിത പട്ടക്കാരെ വേണ്ട രീതിയില്‍ കരുതുന്നുണ്ടോ? എത്ര  അവിവാഹിത പട്ടക്കാര്‍ സഭയിലുന്ടെന്നും അവര്‍ എവിടെ സേവനം അനുഷ്ടിക്കുന്നു എന്നും സഭക്ക് കണക്കുണ്ടോ? ഇവരില്‍ ഭൂരിപക്ഷവും ഇടവക ഭരണത്തില്‍ മാത്രം ഒതുങ്ങി നില്‍ക്കുകയല്ലേ? ഇവരെ ഇടവക ഭരണത്തില്‍ നിന്നും മാറ്റി സഭയുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചുമതല ഏല്‍പ്പിച്ചു കൂടെ? 
 വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവിവാഹിത പട്ടക്കാരെ അതിനു അനുവദിക്കുന്നതില്‍ എന്തെങ്കിലും വേദസാസ്ത്രപരമായ പ്രശനമുണ്ടോ? ഇക്കാര്യത്തില്‍ സുന്നഹദോസു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതല്ലേ സഭക്ക് നല്ലത്? 
യുയാക്കിം മാര്‍ കൂറിലോസ് മലന്കരയില്‍ വന്നതില്‍ പിന്നീട് മാത്രം ഉണ്ടായ ഇപ്പോഴത്തെ രീതി കാലാനുസ്രിതമായി മാറ്റെണ്ടാതല്ലേ? 
മലങ്കര സഭയിലെ അവിവാഹിത പട്ടക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ് ഞങ്ങള്‍ തയാറാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. താങ്കള്‍ക്ക് അറിവുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ദയവായി അറിയിക്കുക
പേര്, മാതൃ ഇടവക, ഇപ്പോള്‍ സേവനം നിര്‍വഹിക്കുന്ന ഇടവക, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രായം, ഇപ്പോള്‍ നിര്‍വഹിക്കുന്ന ചുമതല, വിലാസം  മുതലായവ .
 Unmarried Priests of MOSC.

20 comments:

Samji said...

Dear All
There are unmarried Priests mostly associated with Monastry,or Daira/ashramam/seminary.That was tradition of Church! However the recent trend is that there are unmarried priests who are not associated with any such monastry/ashramams they like to work independentaly! The Church heirarcgy should bring all unmarried priest in any umbrella organisations ofChurch like,Asramam,seminary,Daira or monastry/mission rather than allowing them to stay alone/independant!The un married priests should work in accordance of Church traditions/practice that their life is dedicated to Christ and his church!Unity is basis oh Christanity! The unmarried Priests should show that by joining any mission/monastry etc that they are also together with church her mission!Stay alone/work independant not orthodoxy!

lajy said...

un married priest can do more mission work

Ebenezar said...

Dear All
In MOSC all priests are ordained by their respective Doicesan Bishops! As When they Join theological Seminary to become priest they are usually recommemnded by a Diocesean Bishop for their admissions in Seminary! If unmarried priests are there it is the respective diocesean Bishops to engage them in Diocsean office/aramana or their daira/monastry or mission fields/gospel team of their Diocese! However there are some unmarried priests who want remain self!that is not the practice of Orthodox church! The Prime duty and resposibility of Priests are with God and Church.They cannot stand seperate from church or its activities alone!It should be mandatory for all unmarried priests to be part of Church and its monastries/missions!

Fr Mathew C. Chacko said...

We need to have all unmarried priests be members of one of our monastic communities.

If a Seminarian, wish to be ordained unmarried, he should have the opportunity to join a monastic community and be able to abide by the guidance of its Superior.

Unmarried priests living in a secular environment is a contradiction. The guidance of the Diocesan Metropolitan is to be sought and obeyed.

Young unmarried priests should not be appointed to serve a parish under any circumstance.

"Be married or join a monastic community" has to be the RULE.

Fr. Mathew Chethipurackal Chacko, SBGOC, New Brunswick, NJ., USA Holy Cross V - 2010

MalankaraSyriacOrthodox said...

This is why it is better to ordain only married men to priesthood. Unmarried men can join a dayara first. After spending years in the dayara as a dayaroyo, then can then later be elevated to Priesthood. Then it will be the responsibility of the daraya to take care of old dayaroyos. This is why as early as the time of Mulanturuthy Synod H.H Peter III Patriarch adviced the Malankara Church not to give priestly ordination to non married , non monks as Priests.

The rule should be if you are not a monk and not a member of a monastery you should be married to be a priest. If you are not married, you should be a monk and a member of a dayara to be a priest.

Thomas said...

IT IS BETTER TO MAKE ALL UNMARRIED PRIESTS AS REMBANS AND ENTRUST THEM WITH ALL CHARITABLE INSTITUTIONS RUN BY THE CHURCH AND THE DIOCESES.

THOMAS KUTTIKANDATHIL.

christy said...

We have to utilizes the service of all unmarried priests by giving them more oppertunities

Vayaliparamban said...

Don't ordain any unmarried person as a priest unless he is a member of a monastery. He should be directly reporting to the monastery head and should not go and have his own private empire. The church has to take a decision in this manner. Out of the list I have browse through, there are eight priests whom I know does not have any association with any monastery and are a sort of freelance operation. This is no good for the church. The Holy Episcopal Synod should spend 5 minutes to take a decision in this order. Now out of the 14 bishops we got ordained in the last two years, I know specifically five went and brought places to set up 'Asramams' as if our church is short of Asramams and Dayaras. If this trend increase our church will face serious repercussions.
Hope somebody is noticing

christy said...

unmarried priests sacrifice their life to sabha so give respect to them and give new missions to them .

Podiyan, Karuvatta said...

കുറേപ്പേരെ കല്യാണം കഴിക്കാന്‍ അനുവദിച്ചാല്‍ ചുവന്ന കുപ്പയതിനുള്ള ഇടി കുറെ കുറയും.

shibin joy said...

avarkk venda rethiyilulla parijanana koduthal chuvanna kuppayam thediyulla yathra kurayum
shibin kannanakuzhy

Innocent said...

I can suggest for your church to Change the Kuppayom Color of the unmarried Achens to Red and also change the type of the Cap. Also give them a staff and a cross. Your problem will be solved for ever.

Vattaparampilachen said...

As on date (21/10/2010) the following unmarried priests serve in our Bombay Diocese:-
Rev Frs. Ashwin Fernandez-Mumbai, Joshy P Jacob-Roha,T U Thomas-Dehu Road, whereas Fr Joshua John is no more in Bombay Diocese and Fr V J Thomas is in newly formed Ahmedbad Diocese.

Fr Varghese Yohannan Vattaparampil,
Bombay Diocese.

varughese said...

Good to see this important names of priests in one place.I think they were-are the back born of our church. We need to be concerned about them especially when they are ill or old. when we fail to do so, thier families start manage matters ,which is neither wrong or right. Itis good to have them linked to a spiritual organisation,so that they donot feel lonely/detached.They are great people and they follow what St.Paul says; if you are not married it is good so tha....
Interested to see the names of unmarried priests outside kerala too.

Ebenezar said...

Dear All
Fr.Joshua John of Bombay was an inmate of Mount Tabor Daira Pathanapuram!Whatever he got both spiritual/secular education is from mt.Tabor daira.after his priesthood he left Mt.Tabor Daira for his own reasons!I do not know the other priests.however these un married priests are be part of monastry organisations of our church!

Samji said...

Dear Innocent
We do not want your stupid comments here! You can look elswhere to express your such nonsense!

Thomas said...

I AM GIVING NAMES OF 3 PRIESTS.BEFORE
GETTING THEM LISTED PLEASE VERYFY FROM THEIR DIOCESESAN HEAD QUARTERS.1.FR.P.K.GEORGE(AMBALA)2.FR.P.M.PHILIPOSE(AMERICA-RETURNED)FR.REGI MATHEWS(S/W AMERICA)
(NEED NOT TO POST)

sherlin said...

I know achens first admitted to dayara & then when they r ordained as decons they go & marry,
But we need unmarried priest like idichandy achan of banglore diocease who is a very energetic,dedicated priest,He was born in a prestigious ancient rich family &the only son of his parents,He wont take money from anyone,but priest community doesnt like him because he criticises
Because of his effort many professional youths who went to born again churches came back
Married priests in our church now runs behind money only

5831812vtp said...

Thank You Joice for posting a subject, which is entirely different from other posts.
All have commented for attaching the entire unmarried priest under some Dayara or some similar set up and worried to let them work and live independently as they wish. I would like to point out why most of the unmarried priests don’t want to be attached with such organization.
a) None from our church can guarantee proper attention and care during the time of their old age and during illness. We have many cases in dayara and ashram members are getting attention based on their family or job or income. Others who don’t have extra income are sidelined and treated as servants. (This is what happening in dayara and convents not only in our church in all churches). There are instances the old unmarried priests are under the care of their on close relatives at their home even then they spend their active time for the benefit of Dayara and church.
This is the reason why even our bishops are not ready to leave their post as diocese bishop.
So why they should join to Dayara. More over it is as per their wish they are not married and may be for various reasons. It does not mean that they cannot live independently.
My request to church is to allow unmarried priests to marry if they wish at any stage and don’t take away the privileges because they married after becoming Priest. In case if the church wish in future to choose only priests from Dayara to become bishop, which can be considered.
b) As the priests are the basic category of the church administration their renumeration should be better. It is common every where that the basic categories are ignored when considered for salary and benefits and not considering that they are producing the products not the supervisor or top officials. They basic categories also should get some benefits. For Example in a company the labours or workers are working hardly but the benefits are going to top staff. Similarly while farmer produce some products in his farm spending time from plowing the field till reaping the final product but more benefits are going to middleman whose effort is always less than the farmer. In one publication it has seen the grade IV employees whose qualification is below 10th standard is getting a pay better than our priests. We have money to spend for court cases but when it comes the case of our priests we are crying.
c) Some comments about entrust mission work to unmarried priests.
Whether the church will pay extra if they do mission work also other than their regular duties as priest.
Don’t expect any one priests or teachers or any one to work or serve dedicated service if they are not properly paid for that.

Can any of us will do anything without proper benefits out of that. Then why you want it by unmarried priests to do that free of cost. My suggestion is those unmarried priest who wish to marry may be allowed to do so. Even second marriage can be allowed for a widower priest.

How can Sherlin blame that married priests are after money. Even though they are priests they have their family behind them to look after. If other people who are getting salary many fold more than the priest getting can after money why can’t priest. No one can blame priests for doing other works such as insurance agent, broker for properties or vehicles or even marriage broker. Because when there comes at any time for the education, medical expenses, or marriage no considerations are given to the children of priests and I don’t think they are getting any consideration for the admission in any of the institution run by our church. We should consider their plight also.
You cant compare all with idichandy achan of banglore diocease who is a very energetic,dedicated priest, He was born in a prestigious ancient rich family &the only son of his parents,He wont take money from anyone,because he is the only son of a rich family, which is not the case of all priests.

sam said...

Dear 5831812VTP
refer to your comments!
first,Why Jesus became man and had to suffer very cruel Death on Cross?
your response that at old age there are no one to take care of unmarried priests in Dairas/monastries (except in certain cases)are your doubts or are your comments are not logic!There are of Course many unmarried priests/nuns who were taken care at old ages by respective Dairas or monasties/convents in MOSC!You want to be taken care at old age by somebody so you look for that facilities!This is not Christian way or faith!Who had really taken care of the Disciples of Christ in old ages or at the end of their earthly life?
secondly priest hood is not ordinary jobs that are producing fringe benefits for ordinary laymen!you should read bible especially Levictus about The Levictus Priesthood and their work! if you truly/sincerely work for God,surely he will take care of you!
Even in ordinary life most of old aged people are not taken care of by their Childrens/heirs now a days!
Look at Virgin Mary,the Mother of God/Jesus, although she got all Blessings(full of Grace) from Lord God, since from the birth of Jesus to her life end she was not going through any happy moments in her earthly life.The agony and pain,sufferings she had to bear was more than any of our ordinary man's life!
If you expect a glorified earthly life/old age wellbeing and care that is not priest hood of Christ!those unmarried priest should also remember that!
Although there are shortcomings,in both church administration as well as among priests,it is the duty of our church(General body)to make and implement rules for unmarried priests their accommodation,salary and pension/retirements benefits!
Let us pray and look forward to hear the good news!