Tuesday, October 19, 2010

പ്രതിയായ കേസുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാന്‍ സ്വന്തം ആള്‍ക്കാരെക്കൊണ്ട്‌ തന്നെ പ്രതിയാക്കി കേസ് കൊടുപ്പിക്കുന്നു.

തോമസ്‌ പ്രഥമന്‍ ബാവാ മുന്നൂറിലധികം കേസുകളില്‍ പ്രതി ആക്കി എന്ന് പരിതപ്പിക്കുന്നു. കേസുകളില്‍ ഭൂരിപക്ഷവും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്‌ സ്വന്തം സൊസൈറ്റി മെംബേര്‍സ് തന്നെ!! പ്രതിയായ കേസുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാന്‍ സ്വന്തം ആള്‍ക്കാരെക്കൊണ്ട്‌ തന്നെ പ്രതിയാക്കി കേസ് കൊടുപ്പിക്കുന്നു. ത്രിക്കുന്നത്തു സെമിനാരി കേസില്‍ അഞ്ചാം പ്രതി!!

36 comments:

Deep Always with u.... said...

ഞങൾ വിട്ടാലും ദൈവം വിടുമോ....

Samji said...

Dear All
This is a trick played by H.B.Thomas I for proving that he is not guilty/ or he is innocent and to misguide others/public,that he is so pure/sacred, who used to drink only plain water!(in Malayalam "Pachavellam Chvachu kudikkunna pacha pavam/vyakthi")

lajy said...

HIGEST NO CASES FILED AGANIST SINGLE PERSON IN THE STATE IT WILL BE ONLY THOMAS BAVA HE MUST GET AWARD FROM STATE GOVT .

Geo said...

Thomas mapriyanekkal kurachu cases swantham peril undayirunna Kattukallan Veerappan ethrayo nallavan

shibin joy said...

daivame ithu enthu manushyan case koduthu kodathi keri nadakkan mathram vidikkapetta oralo
ithu................
ini hq jailil chelli therkkam
shibin kannanakuzhy

Isaac said...

Courtesy: Malankara Syriac Voice

The Metran Kakshis have always depended on two instruments - False propaganda
and Gossip, right from the days when their church founder laid their foundation.
When things did not happen as the Vattaseril group expected, they created a hue
and cry in the meeting at Kottayam against HH Ignatius Abdedaloho Patriarch. The
Patriarch cleared the issue the very next day in his public address. That should
have laid the issue to rest. But no... The rumour mills worked overtime
distributing propaganda material against the Patriarch. What happened as a
result of this propaganda ministry is a part of history now. The church split
vertically and to this day we are suffering the consequences.
False Propaganda is something which the Metran Kakshis have used with great
effect right from 1909 upto this day. So it does not come as a suprise when we
see new Goebbels' coming up with their conspiracy theories against the Holy
Church. The latest in the series is a new gossip doing rounds in the Metran
kakshi media.
After reading their latest gimmick, we wondered what makes people to gossip.. Is
it a psychological disorder ? Does it come out of a feeling of insecurity ? Is
because of some sort of inferiority complex ? Is it to divert the people's
attention from one's own stinking internal problems ?
In the case of Metran Kakshis we believe that it is a mixture of all the above
reasons. That they have a psychological disorder is beyond doubt if one reads
the claims made by some of their media.
Webster’s Dictionary defines gossip as " often malicious talk; a person who
spreads sensational or intimate facts" . The psychologists who have analysed
this phenomenon observe that by gossiping about someone else, the gossiper feel
as if he/she was a much better person than the subject of the gossip. Mr.
Eckhart Tolle writes about how a person’s ego has a lot to do with the gossiping
issue in his book ' A New Earth, Awakening to Your Life’s Purpose' . He observes
that it seems like some people, more than others, suffer from such a bad case of
inferiority that they will do whatever it takes, including passing gossip
around, to make themselves look better in front of others, and therefore, feel
better about themselves, no matter at what cost.
Propaganda is another effective tool used to misguide people. Through this
machinery, untrue and baseless stories are spread around as a part of the
misinformation campaign to misguide the people. The worst part of it is that the
propagators of such stories are themselves very well aware that there is no
substance in what they spread around. They do it intentionally to misguide
people, confuse them and to some extent create dissent. Another major reason why
propaganda is used is to divert people's attention from their internal problems.
This is very much evident in the case of Metran Kakshis.

Isaac Joseph.K.

Continued ---2-------

Isaac said...

Continued from -–2-----
Courtesy: Malankara Syriac Voice

Metran Kakshis and some of their media have become victims of this psychological
disorder. Lying has become a part of their natural self. We cannot expect more
from the followers of someone who had no problems in lying under oath just for
his advantage.
They tried to spread around stories about dissention in the Syrian Orthodox
Church in Europe and about an imminent split; When it failed they tried to
gossip about the hierarchy within the Syrian Orthodox church; When they found no
buyers for this story, they claimed that the Jacobite Syrian Orthodox Church is
supporting the Independent Malankara Orthodox Syrian church; But when they could
not prove this allegation, they tried to malign the name of HB Baselios Thomas I
Catholicose; When the people saw through all their gimmicks, they have come with
a latest story of widespread dissention in the Jacobite Syrian Orthodox Church.
To reply to these rumours and stories, we find it below our dignity. The
Jacobite Syrian Orthodox Church faithful knows its leaders. So no reply is
needed in the first place.
The latest can be seen just as a continuation of their misinformation campaign
regarding the Parumala Church construction issue. In Parumala, the Metran kakshi
leadership is trying to do everything possible to prevent us from building a
Church of our own. When they realised that they cannot do it legally and through
the right means, they have stooped to such a level which is not befitting a
Christian Church. They spread lies about our motive in constructing a Church in
Parumala. When they did not find any takers other than a few of their own flock,
they directed their energy towards creating a situation. On a day, when the
Jacobites had no plans of any foundation laying for the new church, they spread
rumours and gathered people in Parumala. Through this they created a law and
order situation in Parumala and managed to get a temporary stay against us. The
intention of the Metran Kakshis in spreading the rumour of 'Foundation laying '
became clear through this. Last sunday, they again spread a rumour that HB
Baselios Thomas I catholicose is coming to Parumala to lay the foundation stone.
But this time, they did not find much support.
So the latest is to malign HG Mor Koorilose Thirumeni and confuse people.
Spreading rumour against HG Mor Koorilose thirumeni has become their necessity
because he is in the forefront in Parumala and has been successfully countering
their evil designs. When they have no guts to face his personality based on
truth, ethics and principles, they have stooped to such a level.
The people spreading these rumours have done one thing right. The latest rumour
has a yellow background colour. Goes on to prove how yellow their media and journalism is !!!

Isaac Joseph.K.

Continued---3----

Isaac said...

Continued from---- -3----- Courtesy: Malankara Syriac Voice

We have nothing to bother. The tree will be known by its fruits.. The faithful
of the Jacobite Syrian Orthodox Church is united behind His Holiness, His
Beatitude, The H. Episcopal Synod and the Church office bearers. This is the
Body of Christ, the Church built upon that Rock... and the gates of hell shall
not prevail against it !!!
May God heal them of this psychological disorder!!!
------------------------------
What we people from Jacobite Orthodox Syrian Church say:
Please note I and many innocent people in the Church I belong to (Bavakashi) are pained by the gimmicks played by our Church consisting of a “Core” group called Viswasa Samrakshakan & Malankara Syriac Voice- ‘Two in One and One in Two’. They decide what to write and what not to, often reflected as “hate messages” appearing in our media. Please be assured what they “Voice” is solely their voice and “not the Voice of the majority” of the people of the Jacobite Syrian Orthodox Church. We majority people want peace. Real peace! Our Holiness Patriarch also wants peace. Holiness sent Kalpanas in 1995 but our H.B. Bava threw that away. We are sure that our His Holiness the Patriarch blessed by reigning for 30 long years as Patriarch, will surely establish everlasting peace before he leaves to give account to our LORD. Our Holiness Patriarch is a man of peace. But it’s our core group that prevents this from happening, shooting venom and sowing seeds of hatred in yellow pages publication blessed by one of our esteemed Priest and sanctified by our Viswasa Samrakshakan Metropolitan.
Our H.B. Thomas Bava, much respected H.G. Kooriloos Thirumeni and all their Graces in our Blessed Holy Church, please, please give us peace and unite us. Please call for and start a peace process. Let us be the first to wave the white flag, first to show the olive shoot, first to enter into a dialogue and first to settle differences with our relatives. That will bring Glory to all of you and crowns for each of you in heaven by uniting ‘US’.
Let us witness both His Holinesses the Patriarch and the Catholicos embracing each other, our Metropolitans kissing each other and our peoples dancing and singing with joy. Heaven will rejoice and angels will sing with our people. There is an answer to all problems in this world, because all problems are man made. So we can solve them and Bava kashi and Metran kashi will be one “Kashi in Christ” and with one voice “Malankara Nasrani Voice.”

In Christ.
Isaac Joseph. K.

Ravi George said...

I happened to go through the latest issue of FORTNIGHTLY (publishd once in a month as per the definition of jacobites) viswasasamrakshkan.

They have announced that a synod of Syrian Church was held in Damascus. But no decisions were given...

Probably it is not very important that patriarch brought USA, Gulf and Europe uner his direct control.
Finaly these people have turned into just a archdiocese of the Syrian orthodox Church. SHARIKKUM VIDESHI..

So let us not call them as SABHA. They are just a diocese.

Orthodox sabhayil nilkkaathe poyi ippol veru oru valiya bhadraasnam maathramaayi maari. Ithanau thomas pradhamante athibuddhi...(athibhadraasanam)

Iniyum palathum varaanirikkunnathe ullu.

Anthyokyaa kee jay ennu urakke viliccho

Ravi George said...

ഞാന്‍ പ്രി-ഡിഗ്രി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് നാട്ടില്‍ ഒരു യുവ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇദ്ദേഹത്തിനു എന്നും കത്ത് കിട്ടണം എന്ന് നിര്‍ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു, കൂടാതെ പേരും സ്ഥലവും വെച്ചാല്‍ അത് കൈയി എത്തുന്ന രീതിയില്‍ പോസ്റല്‍ department -നു ട്രനിനിംഗ് കൊടുത്തു.

എങ്ങനെയെന്നു പറഞ്ഞു തരാം... എല്ലാ ദിവസവും സ്വന്തം name-& നാടും എഴുതി ഒരു പോസ്റ്റ്‌ കാര്‍ഡ്‌ പിന്നെ വല്ലപ്പോഴും ഒരു inland തുടങ്ങിവ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്യും. സ്വന്തമായി ചെറിയ സംഭാവന money ഓര്‍ഡര്‍ അയയ്ക്കും. അങ്ങനെ പോസ്റ്റ്‌ ഓഫീസി-കാര്‍ ഈ പേരില്‍ കത്ത് വന്നാല്‍ ഇദ്ദേഹത്തിനു തന്നെ കൊടുക്കും.

സ്വന്തം ആളുകളെ കൊണ്ട് കേസ് കൊടുത്ത് shine ചെയ്യുന്ന പണി ആദ്യമായിട്ടാണ് കേള്‍ക്കുന്നത്.
ഇപ്പോള്‍ എല്ലാം പോയഡാ ചോള്ളക്കന്നാ എന്ന് പറഞ്ഞപോലെ ആയി.. അമേരിക്ക, ഗള്‍ഫ്‌, എ‌രോപേ എല്ലാമേ പോച്ച്.,. . പക്ഷെ ഇത് ഒരു നിസ്സാര, ചെറിയ, കൊച്ചു കാര്യമായതിനാല്‍ VS international fortnightly (published once in a month ) വാര്‍ത്ത കൊടുത്തില്ല.

Ravi George said...

Dear Issac

Nobody takes VS or syriac voice aseriously . I keep watching for it so that I can have a hearty laugh. The Jacobite lost much of its image due to this publication.

There are lakhs of faithful in both camps who wants peace. They are the majority. But teh church must pass through this stage before it is united.

In fact the call for unity has to come from ordianry people. Soem of the leaders do not want unity.

Orhtodox faith has good future if we stand united. Intenetis teh best media to express our views.

Innocent said...

Dear Issac,
Antiochyaye maranallum Ammaye nammal marakoolla. Long leave Antiochian Patriarch, Long Leave Thomas Bava. Antiochyaaa sim aasanam neenala vazhattey.

Innocent said...

Sorry in my earlier posting I made a mistake, please read it as Ammaye maranallum Antiochyaye marakoola.

For the faith our Thomas Bava has for Antioch, he need to be canonized as a leaving Saint. There are numerous miracles that has happened due to his prayers, which he is not disclosing to others. However, he has given permission to publish all that after he passes away with his approval. But I don't want to read them because I want Thomas Bava to leave long and lead us until he gets a person whom we can really depend. Sometime Bava also confused. He is now having confidence in Coorlisoe Thirumei But I now understand Elias Athanasios Thirumeni is not happy personally because he is sphearheading the Antiochian movement and Coorliose being a 'Thekkan' does not get the support from us. Let us hope the Saintly prayers of Elias III help us to find the right choice.

lajy said...

ISSAC PASTED ARTICLE IS VERY GOOD This article Propaganda like pakisthan to their people about India. When compare India were in development pakisthan is 25 years back of us same think jacobites compare to orthodox lack in mission work & development.If you dont belive in this kindly tour outside kerala.You will understand it.

lajy said...

THOMAS BAVA MAY BE GOOD PERSON FOR JACOBITE that What pakisthan tell about JINNA .WE HAD GOOD TIME FOR PEACES WHEN SUPREME COURT DIRCT US CONDUCT ELECTION & FOR UNITY.THE PERSON CLAMIED TO SAINT DIOBEYED COURT HE KNOWS HE WILL LOSES.

RINO said...

Njangaluda bava yku valla kuravukal undenkil athu njangal sahicholam.ningal ningaluda karyam nokiyal mathi.ningalku nanamille engane case koduthu court kayariyirangan.a cash kond valla pavangalkum valla sahayavum cheythu koode?pinne njangaluda patriarch marayum thirumenimareyum arabikal annu vilikunna ningal anthinanu yeldho mor baselious bava ya saint ayum a name 5 th thubdhen nilum chollunnathu nanam undo ningalku? anthyokya malankara bhandham neenal vazhatte.

Ebenezar said...

Dear All
"This is the Body Of Christ"What is the Body Of Christ? MSV should be quoting from Bible especially St.Paul's epistles and Gospel of St.John!Without that MSV quote that Partriarch,Synod of SOC Damascus/Jacobite synod in Putenkurishu and Chevallieors and managing committee will not become body of Christ unless they follow what Jesus Christ told his Disciples on the eve of Passover/Last supper of Jesus mentioned in gospel of Luke22:24-31!
The self claimed true followers of Jacob Burdhana of East!( better call self,Cunning Jacob in old testament,brother of Esavu,younger son of Issac/rebacca) has no qualities of Yakkob Burdhana the monk and protector of orthodox faith!
MSV and VS will continue in lying/propagating false stories and heresy in Malankara for power and position,or self glory! Now JSOC in Malankara is only a Diocese of SOC in Antioch!When the truth is there in order to conceal the reality they make YELLOW STORIES/propaganda like political parties!

Samji said...

Dear All
H.B.Thomas I like to hear people call him "bava"or Catholicose of India,so he does't bother/care whether JSOC in Malankara is Only A Diocese or society under Partriarch of Antioch/Damascus!As long as he is the supreme head of Jacobites in Malankara he is righly given a throne in heaven by Partriarch of Antioch!

Evolution said...

"Highly educated" IOC faithful and "athi budhimaanmaar" aaya Yakobayakaarum. randu koottarum kollam, alpam budhiyudeyum vakathirivinteyum kurave ullu. baaki ellam kondum yogyanmaar..@ "innocent". sorry for manglish. Education illatha yakobaayakkaran aaneee.Onnu kshamichekkane..Plz

Geo said...

this man (thomas maprian) entered Kandanadu church yesterday, which is against the prevailing court orders. he is inviting the problems everywhere. IOC bishops and priests are following the court orders, because they belongs to the Indian Nation and are bound by the rules and laws prevailing. this man who thinks he is over and above the indian rules and laws should be prosecuted.... he has invited one more case there... he is too much interested in court cases we feel, he cannot sleep without that.. still he has not recovered from his mental disorders which he was having long before...it is better he reopen the file at kolenchery medical mission hospital

Robin said...

Evolution and Innocent, exactly what is your problem. I doubt either of you are true Jacobites. Why are you branding our Thirumenis as thekkan or vadakan? Koorilose thirumeni is from Kottayam District and thus not a thekkan as you claim. Also it doesn't matter where our Bishop's hometown is, our faithful follow their spiritual fathers regardless. Also Kottayam is a strong hold of Jacobites, we have many strong churches there and people. So please stop your posing as Jacobites and grow up.

Innocent said...

Geo,
What are you talking about the Kolencherry file. Everybody knows it. Our Bava when he was Achen, he was the Chaplain of Medical Mission Hospital. Lot of nurses used to come to him for counselling and at times he used to go to them for giving counselling. After a few months one of the nurses got pregnant and she put the blame on Achen. He couldn't bear it and he attempted suicide. So what? Today Achen is heading our church and that nurse is having grand children.
Do you people have the guts to do a DNA test to prove that he was responsible for this? Don't come out with baseless stories. You guys may belive, but we will not.

Ebenezar said...

Dear All:- read the posting below by a pervert in SOCM
Dear Malankara Syriac Voice / Respected Members of this forum

Who is this "Metran Kakshis"? To whom you are referring? Long time back in
"Malankara Church" there was two groups, one group called "Bava Kakshi" and
other group called 'Methran Kakshi". When the Holy synod headed by L.L. H.H
Yaaqub-III relocated the 'Mapriante" to Malankara both "Kakshi" is vanished by
itself.

Latter a group of people, under the leadership of Augen Maprian, started
teaching heretic theories the Holy Synod excommunicated them and they occupied
few of our church buildings and properties by force and form a Private Limited
Company. Their main business was and is collecting money from poor believers in
Christ's and Saint's name and earning interest by depositing in their member's
"Chitty" companies. Their previous Charmin "Kollam Coorilose" lost around 1
million Indian rupees from this pet companies and many of their red-rob clowns
too following his path.

If you are referring them as "Metran Kakshis", it is wrong because they are not
part of our Holy Church or part of any Christian groups, they are just
independent business tycoons.

For god-sake, please do not refer them as "Metran Kakshis". By referring them as
"Metran Kakshis" you are accepting them as prodigal sons of the Holy Church. I
think they even lost that status also by their latest many unchristian
activities against the Holy Church.

In Christ
Issac K Joseph
0917
let me put this way as my response!
What are these alleged unchristian activities?
To preach grudge/violence in the name of Christ?
To promote Gundaism/rowdyism and mafia in Church especially allowingcriminals/murderes/killers to hide in church?
Who is preaching heresy and AntiChrist teachings?
How Come Antiocheans are Holy?When their holy father was involved in assyrian genocide?
JSOC church is only in Malankara,and they are part of SOC in Antioch!
Antioch is not Father Church! Refer Bible especially Acts of Apostles!
MOSC/IOC are part of Oriental orthodox Churches!we don'need any recognition of these mafia group, eccentric /religeous fanatic like Issac K Joseph

Ebenezar said...

Dear Robin
without fire there is no smoke!As such the court cases are there with some trouble makers/ or those who work against rule and law!Why your Bava or his actions are forcing others to file court cases? It is better not to cause others to sin!As Jacobites your Bava or people can stay away like Yakkob burdhana from troubles, disputes/violence!All troubles/disputes in Malankara are originally created by Antiocheans! Yeldho mar Baselios did not interfere with Malankara church property/administration!however from Partriarch Peter III onwards were interefering with Malankara Church Property/adminstration!Malankara Church/Christianity in Malankara are not brought by Antiocchens Partriarchs!Yakkob Burdhana was ordained by Alexandrean Bishop> This does not mean Yakkoob Burdhana or Antiochean Bishops are under Alexandrea for ever!First of All Learn What is Christianity and orthodoxy! In Orthodoxy there is no supremacy of any Partriarch or Bishops!

Ebenezar said...

Dear All
The MSV says Malankara Church founder is from Kottayam! This itself is untrue and unrealistic!The Malankara Church was founded By St.Thomas,The disciple of Jesus Christ!until A.D.1600 we had no ties/relation with Antioch!So who is lying here? Who is bringing False stories/doctrine here!Who is propagating heresy and Unchristian here in Malankara?MSV and extreme Jacobites are real propagandists in Malankara for self glory and existense!
The Psycological disorder was withL/L H.H.Yakkoob III who wrote about St.Thomas in his book, was ordained as a priest in A.D.28 and later by His Infamous Bullin1970 he made St.Thomas As a laity!This Psycological diorder was again propagated by current/present Jacobite heirarchy in Malankara!Insecurity and inferiority complex feelings are brought/propagated by Antocheans in Malankara!
What kind of Dignity MSV are Claiming! Leaving Christ and his teachings behind,propagating unorthodox practices in the name of Christ are Called Dignity and superior christianity by allowing churches for hideouts for Killers or murderes?Diverting attention of ordinary jacobites from the gameplans of Antioch/Damascus Soc being considered/treated jacobites Church In Malankara only an Arch diocese of SOC! Divide and rule in Malankara from Partriarch Peter III to Present is real game by Antiochean Heirarchy!Why do they want construct Church with in Parumala By(2010) now? for the last one centuary there were no claims by Jacobites about Parumala!Christ did not send his Disciples with any "shaumulsa" or Authority letter!Again St.Peter did not give any authority letter in early church!There is no Special previlages or rights that were given St.Peter alone by Jesus Christ!The" Will of God" By doing good you may put silence the ignorance of foolish man(1 Peter2:15)St.Peter or any other Disiples never claimed themselves any earthly thrones or see in Church!Has St.Peter or any disiples give any title for believers in Church?

Kannadi said...

Dear Rino

You don't know why are we going to court. Which one do you prefer, going to court or "settle" in the same manner in Parlastein or lebanon? We don't have that much courageous people to fight in the streets or rolling on the road and biting police man.Please understand the fact, we don't have much money with us, but we are getting a good sum from your people at parumala. We think that that money is not good for a good purpose. So we are spending that money there in the courts, ok convinced? Be happy.

Kannadi said...

I have a request to people please stop wrting in 'monki-lish" too strenuous to read and understand.
Please go to Google and search "malayalam transliteration". You will get a site, click on that and type your monkilish and "enter" or press space bar. And
you learn malayalam letters, it's so easy to learn, half an hour for two days is enough, you will be very good.
This monkilish is too horrible.

Kannadi said...

1600 നു ശേഷമാണല്ലോ മലങ്കര സഭയില്‍ പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കം. ഇക്കാലമത്രെയും സഭ ഒരു വിദേശ സഭയുടെയോ പാത്രിക്കീസിന്റെയോ കീഴിലോ ആയിരുന്നില്ലല്ലോ. ഒരു പരിശുദ്ദ സിംഹാസനത്തില്‍ ഇരിക്കുന്ന പാത്രിക്കീസ്സു
ബാവാ അതിന്റെ അന്തസത്തയ്ക്ക് ചേരും വിധമായിരുന്നു പ്രവര്ത്തിടക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. അങ്ങേരേക്കാളും എത്രയോ പരിശുദ്ദനാണ് തോമാശ്ലീഹാ. തോമായ്ക്കു പട്ടമില്ലെന്നും, തോമായുടെ സിംഹാസനം ആലങ്കാരികമാണെന്നും പറയുന്നതിലൂടെ തോമാശ്ലീഹായെ അങ്ങേയറ്റം അവഹേളിക്കുകയല്ലേ അങ്ങേരും അങ്ങേരുടെ പാര്ശ്വങ വര്ത്തി്കളായ കേരളത്തിലെ കുറെ "പരിശുദ്ദന്മാരും" ചെയ്യുന്നത്.
ദൈവകോപം ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെയെന്നു പ്രാര്ഥിുക്കാം.
ക്രിസ്തു ശ്ലീഹന്മാര്ക്ക് കൊടുത്തത് ആത്മീയ അധികാരമായിരുന്നു. ശ്ലീഹന്മാരാരും തന്നെ ലൌകീക അധികാരം ഉപയോഗിച്ചതായി യാതൊരു രേഖയുമില്ല.
അങ്ങനെയിരിക്കെ പ.പത്രോസിന്റെ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്ന പാത്രിക്കീസു ബാവാമാര്ക്കും ശ്ലീഹന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരാന്‍ ബാദ്ധ്യസ്തതയില്ലേ ?
കുറഞ്ഞോരു കാലഘട്ടങ്ങള്ക്ക്് മുന്പ്ല വരെയും ദാരിദ്ര്യത്തിലായിരുന്ന കേരളത്തിലെ സഭാ മക്കളുടെ പള്ളികളില്‍ നിന്നും രെശീസ്സായും മറ്റു സമ്മാനങ്ങളുമായി, എന്തിനു പള്ളികളുടെ ആധാരം തന്നെയും വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് പോയി? അധികാര ദുര്മോമഹമല്ലായിരുന്നോ? മറ്റൊരു തരത്തില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ കേരളാ സമൂഹത്തെ കൊള്ളയടിക്കുകയായിരുന്നു, അതിനു കൂട്ട് നിന്ന കുറെ വാലാട്ടികളും. ഈ ഭിന്നിപ്പിലൂടെ പത്രിക്കീസ്സു ബാവയ്ക്ക് കുറെയധികം നെട്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്തുമാത്രം "ബാര്‍ ഇത്തൊ"യും "ശേവെലിയാരും" "പുണ്യ ശ്ലോകാനും " മറ്റും വില്ക്കാം . വാലാട്ടികള്ക്ക്െ കമ്മിഷന്‍ കൊടുത്താല്‍ മതിയല്ലോ. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ടി വന്നതില്‍ ഖേദമുണ്ട്, സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മര്ദ്ദം് മൂലം എഴുതിപ്പോയതാണ്, ആരെയെങ്കിലും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുന്ടെങ്കില്‍
ക്ഷമിക്കുക.

Isaac said...

Origin till date;

52 A.D. - Thomas the Apostle is credited by tradition for establishing the local Indian Church called Malankara. The Church maintained its autonomous character under its local leader and developed contacts with Church of the East, centered in Persia following the East Syrian Rite.

1498- The Portuguese came to South India and established their political power and found the Church in India as an administratively independent community.

1599 -The Synod of Diamper brought the Indian Church under the Pope's control.

1653 - The Coonan Cross Oath. A pledge never to surrender to foreign yoke resulted directly in restoring back its autonomous character with Mar Thoma-I ordained as the head of the Saint Thomas Christians, by laying hands of twelve priests but no bishop. Mar Thoma I appealed for help from several Eastern Orthodox Churches to restore Orthodoxy and validate his Bishop Consecration.

1653- In the same year, Patriarch of Antioch responded and sends Mor Ahathulla to Malankara. He was captured by the Portuguese en route and killed.

1665- Communion with the Syriac Orthodox Church, introduced by Mar Gregorios Abdul Jaleel of Jerusalem. Validated the Consecration of Mar Thoma-I as Bishop (Metropolitan). Introduced West Syriac scripts and liturgy in Malankara.

1653 to 1816 – Mar Thoma I to IX, Metropolitans as the head of the Saint Thomas Christians of Malankara.

1816- Onwards Mar Thoma X and successors known as Malankara Metropolitans.

1772- Break away and formation of Thozhiyur independent Church

1874- Break away and formation of Marthoma Church (Reformed Syrian Christians)

With passage of time, relations strained between the Syriac Orthodox Patriarchs and the Malankara Metropolitans, particularly after Patriarch Ignatius Peter IV (1872—1894) who began demanding registered deeds for the transfer of properties from Malankara to the Syriac Orthodox Church and in the form of a ‘Salmoosa’ when a priest had to be elevated into the rank of a bishop. Now, this being the practice prevalent at that time, the Salmoosa was demanded to be written in words requiring complete surrender to the Patriarch and his successors on the throne at Antioch and to the extent of invoking heavenly curses if one disobeyed. (Refer the Salmoosa given by St. Gregorios of Parumala).
The enforcement by successive Patriarchs for registered deeds for the transfer of properties belonging to Malankara Church and the ‘Salmoosa’ requiring complete surrender to the Patriarch and to the throne of Antioch, rekindled the fire of the Coonan cross oath in a majority of the people of Malankara “never to surrender to foreign yoke” and to preserve the autonomous character of the Malankara Church.

Isaac Joseph. K.
Continued---2---

Isaac said...

Continued from -----1----

1912- Reinstating the Catholicate of the East in Malankara- with ‘autonomous and autocephalous character’ by canonically authoritve Patriarch.
Later, The Catholicos of the East was vested with the additional responsibility of the Malankara Metropolitan and continuing to this day as Catholicos of the East and Malankara Metropolitan of the Malankara Indian Orthodox Church.
Those who supported the Patriarch’s were known as the Patriarch faction.
Legal suits followed between the Malankara Indian Orthodox Church and the Patriarch’s supporters.

1930- Break away and formation of Syro Malankara Catholic Church.

1958- Supreme court verdict recognizes the claims and authority of the Malankara Indian Orthodox Church. Patriarch faction patches up with the Malankara Indian Orthodox Church and is one united Church of Malankara.

1964- Patriarch ordains the IV Catholicos of the East in Malankara.

1974- Patriarch faction goes away from the Malankara Indian Orthodox Church and forms Jacobite Syrian Orthodox Church under the Patriarch of Antioch.

1975- Patriarch consecrated Paulose II as ‘Catholicos of India’ for the Patriarch faction who continued till 1996.‘Catholicos of India’ was a new nomenclature used by the Patriarch which was not seen in tradition at all and he did not pronounce it as the result of a Synod decision. It was a misuse of the office entrusted to him?
Meanwhile, legal suits followed between the Malankara Indian Orthodox Church and the Patriarch faction.

1995- Supreme Court verdict once again recognizes the claims and authority of the Malankara Indian Orthodox Church.

March 2002 - Meet at Parumala as per directions of Supreme Court under justice Malimud to reconfirm the ruling Catholicos of the East and Malankara Metropolitan afresh as required by the Patriarch faction. High majority vote reconfirms once again the ruling Catholicos of the East and Malankara Metropolitan Moran Mar Baselios Marthoma Mathews II.

12 July 2002- Supreme Court confirms Moran Mar Baselios Marthoma Mathews II as legal Catholicose of the East and Malankara Metropolitan of the Malankara Indian Orthodox Church. Decision is final and unchallengeable in any court or forum.

26th July 2002- The Patriarch faction goes away and forms a new constitution under the societies act. The Patriarch consecrates Thomas I as ‘Catholicos of India’ for the Patriarch faction.

Isaac Joseph.K.
Continued -----3--------

Isaac said...

31 October 2005- Consecration of the legal successor of the Catholicos of the East and Malankara Metropolitan of the Malankara Indian Orthodox Church- Moran Mar Baselios Marthoma Didimos I to succeed his predecessor Moran Mar Baselios Marthoma Mathews II.
15 September 2010- The Patriarch faction announced that a Synod of Syrian Orthodox Church was held in Damascus. But no decisions were given publicly in our media in India, since the Patriarch brought under his direct control the flock of Thomas I ‘Catholicos of India’ residing in USA, Gulf, Europe and other Countries. The Patriarch faction claiming as the Jacobite Syrian Orthodox Church registered by the societies act, under the ‘Catholicos of India’ has been turned by the Patriarch into just an ‘Archdiocese’ of the Syrian Orthodox Church based in Damascus.

Fair study of the history and dates outlined above proves beyond doubt that the Malankara Indian Orthodox Christians is the real successor in linage of St. Thomas establishing the Church in India and our Church is only trying to establish Patriarch’s authority in an independent Church.

Now, who is this Jacobite Syrian Orthodox Church to whom you all are referring?

(Story: A long time ago in "Malankara Church" there was two groups, one group called "Bava Kakshi" and other group called 'Methran Kakshi". With the verdict of the Supreme Court in 1995 and the Malankara Association meet at Parumala in 2002 both "Kakshis" are no more by itself. Latter a group of people, under the leadership of Thomas Dionasious started teaching heretic theories, registered for a society license in 2002 and occupied few of Malankara Indian Orthodox Church buildings and properties by force and formed a Society. Main business was and is collecting money from poor believers in Christ's and Saint's name and enriching the Patriarch, spreading rumors and going crazy. Our previous Chairman "Paulose II” regretted in his ripe old age for his misadventure. Many of our red-rob clowns too following his path without realizing facts. Thomas-I have now started to recognize facts, when Patriarch sidelined him in the recent synod as only a puppet to play with. If you are referring to us as "Patriarch faction or Bava kashi", it is wrong because its not part of the Holy Church or part of any Christian groups but just independent business tycoons. For god-sake, please do not refer us as “Patriarch faction or Bava kashi ". By referring as “Patriarch faction or Bava kashi “you are accepting the prodigal sons of the Holy Church and we even lost that status also by the latest many unchristian activities against the Holy Church.

Isaac Joseph.K.
Continued----4---

Isaac said...

We do not know how to honour a verdict of the most respected Court of the land. Yeah, we even do not know to honour own agreement which we signed in presence of the then Chief Minister Oomen Chandy. We do not know what we ourselves are doing. Now our Kuriloos Thirumeni wants to become famous suddenly and trying to establish a Church in Parumala. He wants to take over from Thomas-I. Don’t be surprised if we after establishing Church at Parumala, will claim for Doobaparthana at the tomb of St. Gregorious as done by us in Trikunnath seminary and gradually set a strong hold in present Parumala Church. Don’t believe our people as we will coax you into believing that we are not interested in interfering with the present Church in Parumala and then suddenly go back on our word. We have many such experiences with us, as you can see. History proves we are a group who cannot be trusted at all).
Sorry and excuse me mentioning real facts which are transparent as crystal clear.

So, you may ask “what shall we call these people? Let us not call them as SABHA. So shall we call them as the Patriarch indirectly calls them an ‘Archdiocese’ of the Syriac Orthodox Church or shall we call them ---------?”

Now, we have turned WHOLE ISSUE TOWARS Parumala to divert people’s attention from recent Synod happenings in Syria.

Sorry for exposing our truth.

In Christ
Isaac Joseph.K.

Samji said...

Dear All
This Man Called Issac Joseph(jacobite) termed MOSC as prodigal son! Actually this guy does not know what he is talking/writing! His own holy father H.B.Thomas I refers MoSC as Methran Kakshi. In 1958 When reconciliation took place they(jascobites) had to accept MOSc as Holy Church/holy fathers unconditionally including Holy father in Antioch!MOSc accepted these( Prodigals )Bava Kaskshi,Bishops, sons/daughters as own children!"Mooshika Sthree Pinnayum Mushika"aayi (there is A Pazhamchollu In Malayalam)This is Exactly these People like Issac Joseph are doing now!let him realise the truth!

Samji said...

Dear All
Now Jacobites and their yellow media MSV is making allegations against Fr.Dr.K.M Goerge's Visit at Damascus!Why do this people bother about that!If Soc/or Damaacus heirarchy has no problem in that Why should this people make noise here? Damascus or Jerusalem are places of Historical and Pilgrimage centres and all christians around the world visit that places! Jacobites in Malankara have any problem with that let them take the issue with authorities In Damascus/Jerusalem rather than heckling/making stunt like polticians or behaving like barkers!

Innocent said...

Our Patriarch has got full control in the middle east area especially Antioch, Damascus, Syria, Turkey etc. So any trespassing into that are be careful. We will get instant news in Malankara.

sam said...

Dear Innocent
Instant News agency, gossipping and Yellow stories/exaggirations are Yellow Media of JSOC in Malankara!Now they are gossippimg and writing stories about Installation Of H.B. Milithios as Catholicose of MOSC!Those people went Court to Elect Malankara Metropolitan during L/L.H.H. Mathews II time are Jelous and gossipping! They think red robes are Monopoly of SOC/Antiochean property Patent!Even without reading bible they are trying to mock others with heresy taught by
by their Red Robes bearers in Malankara!